اقیانوس سیاه

یادداشت اجتماعی و جامعه شناختی

اقیانوس سیاه

یادداشت اجتماعی و جامعه شناختی

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست.

هرچی هست کنار وبلاگ نوشته شده است.